spacer
नोंदणी व मुद्रांक विभाग, महाराष्ट्र शासन
सद्य स्थितीत पुढील आदेशापर्यंत सन २०१९-२० साठीचे दर कायम ठेवण्यात आलेले आहेत.
बाजारमूल्य दर पत्रक
Home Valuation Rules    User Manual Close
Year Annual Statement of Rates Language
Selected District
Select Taluka
Select Village